کلینیک دندانپزشکی

کلینیک دندانپزشکی شبانه روزی درمانگاه کوثر پردیس

کلینیک دندانپزشکی شبانه روزی درمانگاه کوثر پردیس

کلینیک دندانپزشکی شبانه روزی درمانگاه کوثر پردیس واقع در طبقه دوم درمانگاه می باشد،

  • کشیدن دندان
  • پر کردن دندان
  • جرم گیری دندان
  • عصب کشی دندان
  • روکش دندان